WSL 切换版本

查看版本号

wsl -l -v

PS C:\Users\dayi> wsl -l -v
 NAME     STATE      VERSION
* Debian    Stopped     2
 kali-linux  Running     1
 
 

切换版本

wsl --set-version Debian 2

PS C:\Users\dayi> wsl -l -v
 NAME   STATE      VERSION
* Debian  Stopped     1
PS C:\Users\dayi> wsl --set-version Debian 2
正在进行转换,这可能需要几分钟时间...
有关与 WSL 2 的主要区别的信息,请访问 https://aka.ms/wsl2
转换完成。
PS C:\Users\dayi> wsl -l -v
 NAME   STATE      VERSION
* Debian  Stopped     2
最后修改:2022 年 02 月 04 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏